EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
– รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 1 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

EB 2(3) แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายอำเภอศรีสัชนาลัย การติดตามประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 – 4
EB 2(7) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
EB 2(8) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
EB 4(2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบและระยะเวลาที่กำหนด

EB 4 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4
– เดือน กรกฎาคม 2564
– เดือน สิงหาคม 2564
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

– บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
– บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

– รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
– แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
– รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
– รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
– แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 13 (4) บันทึกข้อความรายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

EB 13 (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB 18 (1) บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
EB 18 (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปข. ปี พ.ศ.2564
EB 18 (3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี พ.ศ.2564
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาสที่ 4
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 20 (4) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
EB 20 (5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
EB 24 (5) รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

EB 24 (6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Translate »