โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.

.

.

31  พฤษภาคม 2567 

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางนุชชา พึ่งพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด “จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า กระตุ้นให้ประชาชน ผู้รับบริการและผู้ป่วยตระหนักถึงปัญหาจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ” จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด “รักเพื่อน เตือนกัน ไม่สูบ” หวังกระตุ้นเยาวชนให้กล้าปฏิเสธบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อถูกชักชวน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักการปฏิเสธบุหรี่มวนแรก มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และป้องกันปัญหาการเสพติดในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

31  พฤษภาคม  2567

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางนุชชา หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายพิเศษ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย “เป็นวิทยากรอบรม บรรยายให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขสร้างพลังใจดูแลจิตใจประชาชนทุกกลุ่มวัย “เรื่อง โรคทางสุขภาพจิต การรักษา และการส่งต่อการรักษาที่ถูกต้อง/กิจกรรมการฟังธรรม ดำเนินชีวิตอย่างไรไม่ให้ทุกข์”” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิต และยาเสพติด และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เกิดภาคีเครือข่ายในชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

31  พฤษภาคม  2567 

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ หอมหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยา โพธิ์พุ่ม นักจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และนางสาวชุติมา แน่นชารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม “ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกในการส่งเสริมทักษะชีวิต และความฉลาดรอบด้านสำหรับเด็กวัยเรียนและครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 17, 23 และ 30 พฤษภาคม 2567” กำหนดจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวินัยเชิงบวกด้วยฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล โดยนายวรรณที ศรีโยนยาง ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 2 ปิดการอบรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

31  พฤษภาคม  2567 

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางสาววรรณนิศา เทโพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาววันทนา กูดเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พร้อมด้วยนายธนู เป็งน้อย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยคณะกรรมการพัฒนาการจัดระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้วัยอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย “เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ ต.บ้านแก่ง ต.ท่าชัย ต.ศรีสัชนาลัย และ ต.หาดเสี้ยว ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567” เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน Long term care ทั้งนี้ได้มี ผู้บริหารในส่วนท้องถิ่น, นายกอบต.บ้านแก่ง ประธานศูนย์ผู้สูงอายุต.บ้านแก่ง หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.บ้านแก่ง  /นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประธานศูนย์ผู้สูงอายุ  ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอศรีสัชนาลัย และประธานชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ / นายกเทศมนตรีเทศบาลต.หาดเสี้ยว ปลัดและรองปลัดเทศบาลต.หาดเสี้ยว รวมไปถึง CM CG คณะกรรมการLTC ทั้ง4ตำบล ให้การต้อนรับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงวางแผนพัฒนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกันทุกภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านแก่ง เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย และ เทศบาลต.หาดเสี้ยว ตามลำดับ

31  พฤษภาคม  2567

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “รับมอบการติดตั้งผ้าใบสำหรับกันแดดกันฝน ราคาพร้อมติดตั้ง 17,000 บาท จากกำนันสมนึก สุกอร่าม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอศรีสัชนาลัยและคณะกรรมการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567” เพื่อใช้ในการป้องกันแดดและฝน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ทางโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อเทอญ

.

กิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย “ร่วมจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา แพทย์ผู้เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาต่อ และย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  2567 ” โดยได้กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมให้โอวาท แสดงวีดีทัศน์และมอบของที่ระลึกให้แก่แพทย์ผู้เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศึกษาต่อและย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2567) ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในทุกวันศุกร์” นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

.

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี  >> โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย <<

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Link ภายนอก

.

Web Link ภายใน

ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

จัดซือ จัดจ้าง

อัตราค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร & คู่มือ & ดาวน์โหลด

Translate »