• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2018 - Custom text here

ประกาศรับสมัครงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

ประกาศผลรับสมัครงาน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เรื่องแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2. เรื่องแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

แนวทางการกำหนด การรับบริการ และอัตราค่าใช้จ่าย ในการขอใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการเจ็บป่วย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2561

รายงานแผนงบลงทุน (เงินบำรุง) โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

กรอบแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายหน่วยบริการสุชภาพอำเภอศรีสัชนาลัย 4 ปี

คำสั่งขออนุญาตจัดทำคู่มือและแผนผังข้อร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้นเวปไซด์

 

ITA

8(1) ขั้นตอนการร้องเรียน

8(2) คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาล

8(3) Flow Chart การตอบสนองข้อร้องเรียนร้องทุกข์

8(4) สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

9(1) สรุปการจัดอบรม เข้าใจระเบียบ การปฎิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส

9(3) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน

9(4) แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

10(1) แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี2561

10(2) ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัตการป้องกันและปราบปรามทุจริต

11(1) เรื่อง จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน

11(2) สรุปรายงานความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่

 

แจ้ง ราคา บัญชียา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาล

 1. บัญชียา ประจำปี 2561

 

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    1.1 ปรับแผนวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วัสดุทันตกรรม

4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา

5. วัสดุทางการแพทย์

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

คำสั่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- เดือน ต.ค. 2560

- เดือน พ.ย. 2560

- เดือน ธ.ค. 2560

- เดือน ม.ค. 2561

- เดือน ก.พ. 2561

 

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

1. จัดซื้อเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

2. จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

3. จัดซื้อโมเดลอาหารธงโภชนาการ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - บันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

5. จัดซื้อเก้าอี้สนามพร้อมโคมไฟ

6. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัติโนมัติ

7. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัติโนมัติ (AED)

8. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดสูตินารีเวชระบบไฮโดรลิค

9. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล 

10.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

11.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

12.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

13. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

14. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

15. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

16. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

17. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         - เดือน ม.ค. 2561

18. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

19. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

 

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

 

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

1. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

5. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

7. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิิเล็กทรอนิกส์

8. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

9. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

10. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         เดือน ม.ค.2561

11. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

12. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

f t g m