• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2018 - Custom text here

ประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เรื่องแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2. เรื่องแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

 

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    1.1 ปรับแผนวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วัสดุทันตกรรม

4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา

5. วัสดุทางการแพทย์

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

คำสั่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- เดือน ต.ค. 2560

- เดือน พ.ย. 2560

- เดือน ธ.ค. 2560

 

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

1. จัดซื้อเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

2. จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

3. จัดซื้อโมเดลอาหารธงโภชนาการ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - บันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

5. จัดซื้อเก้าอี้สนามพร้อมโคมไฟ

6. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัติโนมัติ

7. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัติโนมัติ (AED)

8. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดสูตินารีเวชระบบไฮโดรลิค

9. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล 

10.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

11.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

12.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

13. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

14. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

15. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

16. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

17. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

 

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

 

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

1. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

5. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

7. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิิเล็กทรอนิกส์

8. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

9. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

10. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

f t g m