EB1 (รอบที่ 1)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB2 (รอบที่ 1)
EB2(1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB2(2) แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน พ.ศ. 2563
EB2(3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1)
EB2(3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
EB2(4) กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB4 (รอบที่ 1)
EB4 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. – พ.ย. 2562

EB1 (รอบที่ 2)
EB 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และนำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
รายงานปรับแผน2563 รอบเดือนกุมภาพันธ์
Print Screen การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2 (รอบที่ 2)
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) และนำรายงานเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
บันทึกข้อความหนังสือจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ชุดหลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 2/2563)
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ตารางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจำนวน 5 แผน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
หนังสือเวียนการตรวจสอบบุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
Print Screen มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินงาน
EB3 (รอบที่ 2)
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
– หลักการที่แสดงกิจการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครงการ
1. วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป  ,  วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป (ไตรมาส 3)
2. วงเงินสูงสุด  , วงเงินสูงสุด (ไตรมาส 3)
3. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ไตรมาสที่ 4
EB3 เอกสารเผยแพร่ในระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด ไตรมาสที่ 4
EB4 (รอบที่ 2)
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2562
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
Print Screen สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 4 )
EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4 )
EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4 )

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุม
EB 5.2 โครงการ
EB 5.3 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ
EB 5.4 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
EB 5.5 รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
EB 5.6 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 5.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 5.8 Print Screen
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
EB 6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าประชุมจัดทำแผน
EB 6.2 โครงการ
EB 6.3 รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
EB 6.4 แผนงานโครงการ ปี 2563
EB 6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม
EB 6.6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
EB 6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
EB 6.8 Print Screen
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
EB 7.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
EB 7.2 โครงการ
EB 7.3 รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
EB 7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม
EB 7.5 รายชื่อผู้เข้าประชุมกิจกรรมโครงการ
EB 7.6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
EB 7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 7.8 Print Screen
EB8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-3)
EB8 รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-4)

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
10.1 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563
10.2 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563 (ไตรมาส 3)
10.3 แก้ไขเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (ไตรมาส 3)
EB11 รายงานสรุปผลงานประจำปี 2562
1. คำนำสารบัญ

2.1 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
2.2 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2
2.3 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3
3. รายงานผลผลิตหลักตามภารกิจรายกลุ่มงาน
4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2563
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-4
โครงการงบประมาณเงินบำรุง
โครงการงบประมาณกองทุนตำบล
โครงการงบ PP Basic Service,PP Area Based และ ยาเสพติด
โครงการงบ LTC และกองทุนเฉพาะโรค
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผลผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยในรอบปีงบประมาณ
EB14 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ประจำเดือน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
Print Screen EB15

EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานมีคู่มือกรอบแนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานมีคู่มือกรอบแนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนทั่วไป
Print Screen EB16
EB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท รอบที่ 2
EB17 รายงานการกำหนดมาตรการ กลไกผล การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
Print Screen EB17
รายงานการกำหนดมาตรการ กลไกผล การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ไตรมาส 3)
กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
EB17 สรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เดือนสิงหาคม 2563
EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
Print Screen EB18
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น
Print Screen EB19
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย (ไตรมาส 3)
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส1-3)
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส1-4)
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
EB23 แผนการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563
EB24 รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563
EB24 รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส1-4)

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน (ไตรมาส 3)

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2-3/2563
สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-4/2563
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

Translate »