มาตรฐานเวชระเบียน

II-5 ระบบเวชระเบียน (MRS)
– กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.3 (Thai Diagnosis Related Group, TDRG Version 6.3)(25 เม.ย.67)
– แนวทางการตรวจสอบหลังการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข Coding Audit ปีงบประมาณ 2567 (25 เม.ย.67)
– การนำกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 มาใช้ในการบริหารกองทุนผู้ป่วยในในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 (25 เม.ย.67)
– ICD 10+TM-Update (31 ม.ค.67) 
– ICD9 สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) (31 ม.ค.67) 
– แนวทางการ Audit เขต 2 ปี 2567 (28 ธ.ค.66)
– การอบรมแนวทางการสรุปโรคและหัตถการ เพื่อเบิกจ่ายชดเชยผู้ป่วยในตามระบบ DRGs ออนไลน์ (26 ก.ย.66)
– ICD-10 TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (20 มี.ค.66)

– ICD 10 สปสช. (17 มี.ค.66)
– ICD_CM 10 สปสช. (17 มี.ค.66)
– เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Audit ปี 2566_27 Jan 2023

ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในแบบใหม่ AIPN_ICD10_10TM     
– ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในแบบใหม่ AIPN_ICD9

Translate »