คู่มือและเอกสารประกอบ

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
     – บรรยายด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
     – ด้านที่ 1  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
     – บรรยายด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
     – ด้านที่ 2  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
     – บรรยายด้านที่ 3 มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
     – ด้านที่ 3  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
     – บรรยายด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
     – ด้านที่ 4  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 5 ความปลอดภัย
     – บรรยายด้านที่ 5 ความปลอดภัย
      – ด้านที่ 5  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสารธารณสุข
     – บรรยายด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสารธารณสุข
     – ด้านที่ 6  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 7 ระบบสนับสนุนบริากรที่สำคัญ
     – บรรยายด้านที่ 7 ระบบสนับสนุนบริากรที่สำคัญ
     – ด้านที่ 7  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษา
     -บรรยายด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษา
     – ด้านที่ 8  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

ด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
     – บรรยายด้านที่ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
    – ด้านที่ 9  คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การให้คะแนน

Translate »