งานแผนและยุทธศาสตร์

                  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
                    –  แผนปฏิบัติราชการ สธ. ปี 2564
                    –  แผนงานโครงการตัวชี้วัด ปี 2564