งานเรียกเก็บ 2566
– ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน (DMS Home ward), ระบบโปรแกรม e -Claim และหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยบริการ Home ward
– แนวทางการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส (10 ส.ค.66) 
– การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการเฉพาะเพื่อปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำเป็น พ.ศ. 2566 (9 ส.ค.66)
– ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และมีผลย้อนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายได้สำหรับคนไทยทุกสิทธิ (5 ส.ค.66)
– การประชุมเพื่อเยี่ยมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนต่างๆ ภายใต้กองทุน สปสช. (เยี่ยม สวรรคโลก) (29 พ.ค.66)

– ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ (NHSO Authentications) และโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเบิกจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) (Standard Data Set for Claim) (27 เม.ย.66)
– รายชื่อหน่วยบริการ 129 แห่ง ที่ให้บริการนอกเวลาราชการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่น พ.ศ.2566 (24 เม.ย.66)
– แนวทางการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” ในหน่วยบริการภาครัฐ พ.ศ.2566 (24 เม.ย.66)
– การบันทึกเบิกจ่ายชดเชย กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” ในหน่วยบริการภาครัฐ ผ่านระบบ E-CLAIM (24 เม.ย.66)
– หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่าย UCEP กรณีบริการฉุกเฉินภาครัฐ (24 เม.ย.66)
– รายการ PP Fee Schedule ปี 2566 สำหรับหน่วยบริการ เขต 1-12 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 (11 เม.ย.66)
– การประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จ่ายตามรายบริการ (PP Fee Schedule)(3 เม.ย.66)
– การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิอื่นๆ ปีงบประมาณ 2566 (สิ่งที่เปลี่ยนแปลง)(31 มี.ค.66)
– การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน จ่ายตามรายการบริการ พ.ศ.2566 (31 มี.ค.66)
– รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (30 มี.ค.66)
– บัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน (30 มี.ค.66)
– หลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเงินกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ พ.ศ.2566 (29 มี.ค.66)
– การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีรายการบริการ (Fee Schedule) ทั่วไป (29 มี.ค.66)
– การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบริการส่งตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด (TSH,IEM) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (25 มี.ค.66)
– สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2566 (22 มี.ค.66)
– ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวิทยา (20 มี.ค.66)
– ICD-10 TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (20 มี.ค.66)

– เอกสารการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน PC PP กับสปสช.เขต บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (20 มี.ค.66)
(18 มี.ค.66)
– ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในแบบใหม่ AIPN_ICD10_10TM (18 มี.ค.66)
– ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในแบบใหม่ AIPN_ICD9 (18 มี.ค.66)
– ICD 10 สปสช. (17 มี.ค.66)
– ICD_CM 10 สปสช. (17 มี.ค.66)
– เอกสารข้อมูล EquipdevAIPN (17 มี.ค.66)

– เอกสารอบรม สปสช. เรื่องแนวทางการส่งและรับข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (16 มี.ค.66)
– เอกสารระบบโปรแกรม e-Claim ยาสมุนไพร (15 มี.ค.66)
– เอกสารประกอบการประชุมการเบิกยาสมุนไพร 9 รายการ ผ่าน E-Claim (14 มี.ค.66)
– เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 (4 มี.ค.66)
– ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2566
– การกำกับติดตามงานบริหารการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดสุโขทัย

– แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการงานบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2566 
รายละเอียดงานเรียกเก็บ 2566    
PP Fee shedule 2566  
13 แฟ้ม สปสช. & 16 แฟ้ม สธ.
LTC  
ประกันสังคม
คู่มือการบันทึก IMC IP
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยบริการการจ่ายชดเชยตามรายการบริการ Fee schedule
– ชี้แจง/ซักซ้อมการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการ รพ.สต.ถ่ายโอน อบจ.

Translate »