งานประกันสังคม

– ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยพลาสมาคุณภาพสูง (Plasma Rich Growth Factor (PRGF)) (10 เม.ย.67)
– ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล (10 เม.ย.67)
– การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบริการ KTB สำหรับ Admin User (25 มี.ค.67) 
– แนวทางการจัดบริการและการขอรับค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ตรวจสุขภาพ 14 รายการ) สำหรับผู้ประกันตนคนไทยและต่างด้าวในระบบประกันสังคมการให้บริการ วันที่ 1 เมษายน 2567 (25 มี.ค.67)
– การประชุมชี้แจงหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม (25 มี.ค.67)
– ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (25 มี.ค.67)
– ประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. (25 มี.ค.67) 
– รายการตรวจสุขภาพประจำปี และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตน วันที่ 25 มีนาคม 2567 (25 มี.ค.67) 
– EquipdevAIPN (6 มี.ค.67) 
– คู่มือแนวปฏิบัติการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนและการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลในความตำลงของกองทุนเงินทดแทน (23 ก.พ.67) 
– ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (20 ก.พ.67) 
– การใช้งานระบบ AIPNePAC การอุทธรณ์รายการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (17 พ.ย.66)
-โครงสร้างข้อมูลการเบิกประกันสังคม (18 ก.ย.66)


Translate »