1. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 บันทึกข้อความแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้สนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 แบบฟอร์มการเพผยแพร่ข้อมูล
2. คำสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และปิดประกาศ
2.1 บันทึกข้อความแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ คำสั่่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ 2564
2.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปิดและปลดประกาศ
2.3 คำสั่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
– หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
3. แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564
3.1 ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1/2564
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ต.ค.63 ชุด 1
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ต.ค.63 ชุด 2
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน พ.ย.63 ชุด 1
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน พ.ย.63 ชุด 2
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ธ.ค.63 ชุด 1
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ธ.ค.63 ชุด 2
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
3.2 ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2/2564
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ม.ค.64 ชุด 1

– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ม.ค.64 ชุด 2
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ก.พ.64 ชุด 1
– ชุดใบสำคัญจ่าย เดือน ก.พ.64 ชุด 2
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
– แผนจัดซื้อจัดจ้าง 5 คลัง

4.1 บันทึกข้อความแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ คำสั่่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ 2564
– ผลการดำเนินงานงบลงทุน ไตรมาสที่ 2
4.2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
4.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป
4.4 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์
4.5 แผนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
4.6 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม
4.7 แผนจัดซื้อยา 2564-1
4.8 แผนจัดซื้อยา 2564-2
4.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
5. หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
5.1 บันทึกข้อความแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ คำสั่่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ 2564

5.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2564
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Translate »