แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงินจากทางราชการ
คำสั่งคณะกรรมการรับและวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์การให้บริการและข้อเสนอแนะและคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนฯ
(3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
(5)บันทึกข้อความคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
(6)บันทึกข้อความคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ
(7)บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
– บันทึกข้อความขออนุญาติประกาศเผยแพร่รายงานผลการร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่ 2
– แก้ไข
(8)บันทึกข้อความราบงานผลการร้องเรียนประพฤติมิชอบ
– บันทึกข้อความรายงานผลการร้องเรียนประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2
(10)บันทึกข้อความประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
(11)บันทึกข้อความคู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน

Translate »