แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้าง​วัสดุและครุภัณฑ์​เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ​ 2564
1. ครุภัณฑ์เงินบำรุง
ครุภัณฑ์เงินบำรุง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. แผนวัสดุทั่วไป
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด)
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุอื่นๆ
3. แผนค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จ้างซ่อมบ้านพัก
จ้างซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
จ้างลักษณะอื่นๆ
จ้างเหมาบริการคน

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง
1. ประกาศเผยแพร่ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร
2. ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร
3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี
4. ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี
5. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
6. ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ยูนิต
9. ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
1. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งหลังคาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย