ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2562
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จาการรื้อถอน กรณีครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ 6 หลัง ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 จำนวน 16 รายการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง​วัสดุและครุภัณฑ์​เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ​ 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  

แผนจัดซื้อจัดจ้าง​วัสดุและครุภัณฑ์​เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ​ 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564

-รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปี 2564 
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)

1. ครุภัณฑ์เงินบำรุง
ครุภัณฑ์เงินบำรุง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. แผนวัสดุทั่วไป
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด)
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุอื่นๆ
3. แผนค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จ้างซ่อมบ้านพัก
จ้างซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
จ้างลักษณะอื่นๆ
จ้างเหมาบริการคน

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง
1. ประกาศเผยแพร่ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร
2. ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร
3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี
4. ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี
5. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
6. ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ยูนิต
9. ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11. ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร
12. ประกาศเผยแพร่ แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา ปีงบประมาณ 2564
13. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
14. ประกาศเผยแพร่ แผนการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
1. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งหลังคาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย