ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2562
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จาการรื้อถอน กรณีครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ 6 หลัง ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 จำนวน 16 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง​ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ​ 2566
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง​วัสดุและครุภัณฑ์​เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ​ 2565
อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

1.แผนจัดซื้อ​ครุภัณฑ์​
จัดซื้อครุภัณฑ์

2.แผนค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์​
ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์​

3.แผนจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและะวิทยุ
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
จ้างลักษณะอื่นๆ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
4.แผนจัดซื้อ​วัสดุทั่วไป
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด)
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุอื่นๆ
5. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
6. แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
จัดซื้อวัสดุทันตกรรม
7. แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์
จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์
8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์
9. คำสั่งปิดและปลดประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง​วัสดุและครุภัณฑ์​เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ​ 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564

-รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปี 2564
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)

1. ครุภัณฑ์เงินบำรุง
ครุภัณฑ์เงินบำรุง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. แผนวัสดุทั่วไป
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารสด)
วัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุสำนักงาน
วัสดุอื่นๆ
3. แผนค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จ้างซ่อมบ้านพัก
จ้างซ่อมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
จ้างลักษณะอื่นๆ
จ้างเหมาบริการคน

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง
1. ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร

2. ประกาศเผยแพร่ แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา ปีงบประมาณ 2564
3. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
4. ประกาศเผยแพร่ แผนการจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
5. ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปีงบประมาณ 2565
6. ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
7. ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 เครื่อง 
8. ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9. ประกาศเผยแพร่ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำยม 
10. ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11. ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำยม
12. ประกาศ ประกวดราคากลางในงานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำยม
13. ยกเลิกประกาศเชิญชวน  ประกวดราคากลางในงานก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำยม
14. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำยม พื้นที่ 2,611.62 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
15. ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำยม พื้นที่ 2,611.62 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
16. ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการ จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 
17. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำยม ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 พื้นที่ 1,292 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18. ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา Biphasic isophane insulin human injection ชนิด Vial ประจำปี 2566 
19. ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา Biphasic isophane insulin human injection ชนิด Vial  
20. ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร 
21. ประกาศเผยแพร่ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ระบบ  
22. ประกาศเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่อง X-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน  
23. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่อง X-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องล้างสายยางอัติโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการ ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย.65
28. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่อง X-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย.65
29. ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่อง X-ray ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.65
30. ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง 23 ธ.ค.65

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งหลังคาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมน้ำยม ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 พื้นที่ 1,292 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา Biphasic isophane insulin human injection ชนิด Vial 
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย.65)

 

Translate »