อนุมัติเเผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกขออนุญาตเผยเเพร่
1.2 คำสั่งคณะดำเนินการ
1.3 กรอบเเนวทางเผยเเพร่
1.4 เเบบฟอร์มเผยเเพร่

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
2.1 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
2.2 รายงานผลการดำเนินการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร
2.3 เเบบฟอร์มการขอเผยเเพร่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการปี 2564
ข้อมูลที่อยู่ที่ตั้งติดต่อหน่วยงาน
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงสร้างหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
รูปผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
หน้าที่และอำนาจ
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตรงตามภารกิจหลัก
เเผนค่าใช้จ่าย สสอ.ปี 2565
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตรมาส 1
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
เเบบฟอร์มการขอเผยเเพร่ข้อมูล

MOIT​ 4​ หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ​จัดจ้าง​และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

1.2 อนุมัติเเผนงบค่าบริการทางการเเพทย์
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
2.1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
2.3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
3.1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ
3.2 ประกาศแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง
3.3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. รายงานผล การจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1

2. แบบ สขร. 1 ตุลาคม 2564
3. แบบ สขร. 1 พฤศจิกายน 2564
4. เเบบ สขร.1 ธันวาคม 2564
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Translate »