โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.

.

.

24  ตุลาคม 2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางกรรณิการ์
ศรีมงคลธาราธร หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายพิเศษ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและคณะ, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรและคณะ, ผู้ใหญ่บ้านสารจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย “ร่วมกันลงพื้นที่หมู่ที่ 4  ต.สารจิตร เข้าเยี่ยมรายที่ 2 เพื่อติดตามเยียวยาจิตใจแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลในพื้นที่ประสบภัยสงคราม โดยมีการประเมินภาวะสุขภาพจิตของแรงงานและบุคคลในครอบครัว พร้อมติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่อไป” ณ หมู่ที่ 4 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

24  ตุลาคม 2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางกรรณิการ์
ศรีมงคลธาราธร หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายพิเศษ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและคณะ, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตรและคณะ, ผู้ใหญ่บ้านสารจิตร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย “ร่วมกันลงพื้นที่หมู่ที่ 4  ต.สารจิตร เข้าเยี่ยมรายที่ 1 เพื่อติดตามเยียวยาจิตใจแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลในพื้นที่ประสบภัยสงคราม โดยมีการประเมินภาวะสุขภาพจิตของแรงงานและบุคคลในครอบครัว พร้อมติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่อไป” ณ หมู่ที่ 4 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

24  ตุลาคม 2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น นอกสถานที่แก่ประชาชน พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และจ่ายยา มีผู้รับบริการตรวจรักษาทั้งหมด 109 คน”
เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (Authen Code Online) ณ บ้านแม่ฮู้ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23  ตุลาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เขตโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ”ร่วมกิจกรรมจิตอาสา big cleaning day “เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันปิยมหาราช” โดยพัฒนาโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา และหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ณ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23  ตุลาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2566” 
โดยมี นายนิรันดร์ พรมละ ปลัดอำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพุทธมนต์ และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

.

กิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) เวลา 15.00 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรม
“ฟังเทศน์ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ” ในทุกวันศุกร์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และ
นั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

.

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี  >> โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย <<

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Link ภายนอก

.

Web Link ภายใน

ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

จัดซือ จัดจ้าง

อัตราค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร & คู่มือ & ดาวน์โหลด

Translate »