โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.

.

27  กันยายน 2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข “ร่วมประชุมโครงการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานปี 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ปี 2567 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.”
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านสาธารสุขและแผนงานงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
ณ Cafe’ Ameitst  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย

27 กันยายน 2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้ สอ.วสันต์ เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม “ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย” เพื่อร่วมรับทราบ พิจารณาอนุมัติโครงการ/แผนงาน การติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและสามารถดำเนินงานบริหารกองทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

26 กันยายน 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางสาววิรัชฎา ดาดาษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ”รับมอบเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน ปตท.ศรีสัชนาลัย จาก บจก.ไชยพิธานการพลังงาน” ส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ทาง
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน
ผู้บริจาคในครั้งนี้  จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อเทอญ

26 กันยายน 2566

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและผู้รับผิดชอบงานด้านจิตเวชยาเสพติด นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์
บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้
นางกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วยนายพิเศษ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย “ร่วมเป็นผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอศรีสัชนาลัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ในเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 2” โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปี 2567 และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว  ณ ห้องประชุมพระพุทธิวงศมุนี โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

21 กันยายน 2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายแพทย์ ชัยพร อมรมุณีพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ “เริ่มประชุมเวลา 09.00-12.00 น. ประชุมสรุปงานผู้สูงอายุ (Long Term Care: LTC) ระดับเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 และช่วงเวลา 13.30-16.00 น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ care conference รายหน่วยบริการรพ. /รพ.สต. ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีนายแพทย์ชัยพร อมรมุณีพงศ์ เป็นประธานในการจัดทำ care conference และรับรางวัลเข้าร่วมมหกรรมผู้สูงอายุ และรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้ม LTC” โดยมีคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงาน มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุ ที่มีการให้บริการในโรงพยาบาลซึ่งมีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และให้การดูแล บำบัด รักษาและปัญหาสุขภาพที่สำคัญในผู้สูงอายุ และรอบรับการส่งต่อเพื่อการดูแลบำบัดรักษาจากการคัดกรองสุขภาพในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

.

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี  >> โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย <<

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Link ภายนอก

.

Web Link ภายใน

ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

จัดซือ จัดจ้าง

อัตราค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร & คู่มือ & ดาวน์โหลด

Translate »