โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.

.

.

3  มกราคม 2567 

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย คุณสมสมัย เขาเหินและครอบครัว, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, ผู้ป่วยและญาติ “ร่วมกิจกรรมชมรมจริยธรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปี 2567 ทั้งเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยบนวิถีพุทธ ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2  มกราคม 2567

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม “เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำเดือน มกราคม 2567” เพื่อชี้แจงนโยบาย แจ้งข้อมูล ข่าวสารด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 และกิจกรรมมอบของขวัญ
ปีใหม่ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจิตอาสาด้านสาธารณสุข ณ วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

29  ธันวาคม 2566 

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  “ร่วมเปิดโครงการศูนย์ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2567  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567” โดยมีนายเอกสิฏฐ์
วิไลศิลป์ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วย
นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, นายธนู
เป็งน้อย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, เทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว, ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย, ผกก.สภ.บ้านแก่ง, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารรัฐวิหาสหกิจ ณ สถานีตำรวจชุมชน
ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  ธันวาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลหาดเสี้ยว “ร่วมกันออกรณรงค์เคาะประตูบ้านในเขตพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จำนวน 3,014 หลังคาเรือน
คิดเป็นร้อยละ 70.01”
เพื่อมุ่งเน้นการขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “ชาวสุโขทัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์” ณ ตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

26  ธันวาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้
นางกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและ
ยาเสพติด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมกับ นางสาวสุชีรา ชาบาง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร (ปลัดอำเภอ
ผู้รับผิดชอบตำบลหาดเสี้ยว) นายวิรัตน์ แผลงศร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย “ร่วมออกจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ด่านชุมชนตำบลหาดเสี้ยว ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติดอำเภอศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2566” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัย ลดความเดือนร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวให้กับบุคคล ชุมชนและสังคม ณ ด่านชุมชนตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

.

กิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) เวลา 15.00 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรม“ฟังเทศน์ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ” ในทุกวันศุกร์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

.

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี  >> โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย <<

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Link ภายนอก

.

Web Link ภายใน

ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

จัดซือ จัดจ้าง

อัตราค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร & คู่มือ & ดาวน์โหลด

Translate »