โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

.

.

.

2  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ
ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “งาน
สักการะพระธาตุ วัดพระปรางค์ หรือ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)  งานสมโภชเดือน 4 ปีที่ 109  ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายสมพงค์ ชมชัย
นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในงานสมโภชดังกล่าว

1  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจ
คัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว”
เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

28  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 15.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ร่วมรับมอบ “พัดลมมิซูชิต้า จากบริษัท มิซูชิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและรับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากบริษัท สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  โดยท่านพลทวี  โรจนสินทรัพย์” เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และประโยชน์ทางการแพทย์
ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับมอบจากคุณแม่เกียว เรืองสกุล – คุณธนพงศ์ – คุณพรรณยุภา บุญเรือง (ร้านเรืองสวรรค์ ) ที่เป็นสะพานบุญในการร่วมมอบเงินบริจาคและพัดลมในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน
ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

28  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วม “ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566” เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอแนวคิดเห็นและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การแนะนำบุคลากรเข้าใหม่  มีการนำเสนอการประชุมวิชาการประจำเดือน โดยนางสาวทองกวาว  ทิพย์ปราบ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ  บรรยายเรื่อง “หลักและแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” และ
นางประภาพิศ  ต่วนเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายเรื่อง “ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ อำเภอศรีสัชนาลัย” ให้รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้าร่วม “เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้จักรยาน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านหาดสูง ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนบ้านป่าไผ่ ภายใต้แผนปฏิบัติการชุมชนจักรยานตำบล
หาดเสี้ยว ลด CO2    โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม “Kick off” และกิจกรรม “ลอง ปั่น” ในชุมชน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร กิจกรรมเล่าเรื่องบุคคลต้นแบบใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

.

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

.

วันนี้ (3 มีนาคม 2566)  เวลา 15.19 น.  ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ” ในทุกวันศุกร์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและญาติธรรมผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566)  เวลา 15.19 น.  ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ” ในทุกวันศุกร์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566)  ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กิจกรรมจิตอาสา big cleaning day “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย ณ บริเวณจุดพักขยะ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566)  เวลา 15.19 น.  ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ” ในทุกวันศุกร์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566)  เวลา 15.19 น.  ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ” ในทุกวันศุกร์ นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสติและสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี  >> โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย <<

.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Web Link ภายนอก

Web Link ภายใน

ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

จัดซือ จัดจ้าง

อัตราค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร & คู่มือ & ดาวน์โหลด

Translate »