โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

26 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.09 น. ภายใต้การนำของ นายสมพงค์ ชมชัย          นายอำเภอศรีสัชนาสัย ประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญพระพุทธเมตตา ปางประทานพร ขึ้นประดิษฐานหน้าตึกผู้ป่วยนอก ณ. แท่นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จัดสร้างโดย นายวีระชัย -นางสิริรัตน์ เล็กวิไล      ผู้จัดการร้านเล็กวิไลค้าวัสดุก่อสร้างและคณะผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นที่สักการะบูชาให้ความสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

25 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การนำของ นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-2/2565 ร่วมกับกลุ่มบริษัททิพย์สุโขทัย ณ. โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

23 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การนำของ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์    บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประสานงานทีมกรรมการพัฒนา         โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เตียเมธากร ร้านเมืองทอง, นายสว่าง สิริพิริยกุล ร้านยุติธรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต,     นายวีระชัย เล็กวิไล ร้านเล็กวิไลค้าวัสดุก่อสร้าง, นายชูศักดิ์ เกื้อกูล น้ำดื่ม PK, นางศรีนวล ประดิษฐ์ ร้านอารีย์น้ำแข็ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือ การพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชนมีสุขภาพดี

21 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การนำของ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ.) โดยทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

21 พฤศจิกายน 2565

นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์          บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการ “23 ปี     ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการให้          ที่ยั่งยืนด้วยการแจกผ้าห่ม ซึ่งได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ. ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

27 พฤศจิกายน 2565 
ภายใต้การนำของ นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่        โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมยาตรา ภาวนาไม่ประมาททุกย่างก้าว ทุกลมหายใจ ทุกๆ คน” ประจำปี 2565 นำโดยหลวงพ่อกานต์ วรธัมโมและคณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ณ.บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย            (วัดช้างล้อม) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

24 พฤศจิกายน 2565 
ภายใต้การอำนวยการของ นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์ทำความสะอาดห้องน้ำผู้ป่วยปรับภูมิทัศน์สวนสมุนไพร และริมแม่น้ำยม เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย

.

Web Link

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี  >> โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย <<

ประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

จัดซือ จัดจ้าง

อัตราค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร & คู่มือ & ดาวน์โหลด

Translate »