ประกาศ อัตราค่าบริการสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง
– แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน (ว 367) (19 ก.ย.66)
– คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตีพิมพ์ มกราคม 2563 (18 ก.ย.66)
ค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษา สิทธิกรมบัญชีกลาง ปี 2565

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา สิทธิกรมบัญชีกลาง

ประกาศ อัตราค่าบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

Translate »