ประกาศ อัตราค่าบริการสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง
– ประกาศปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค หมวด 1 ระบบประสาท (14 พ.ย.66) 
– แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบาล อปท. (24 ต.ค.66)
– แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชัน (ว 367) (19 ก.ย.66)
– คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตีพิมพ์ มกราคม 2563 (18 ก.ย.66)
ค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษา สิทธิกรมบัญชีกลาง ปี 2565

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา สิทธิกรมบัญชีกลาง


ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Feeschedule ทั่วไป
– รายการอัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) (12 มี.ค.67) 
– ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 (12 มี.ค.67)
– คู่มือแนวทางการปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (20 ต.ค.66)

ประกาศ อัตราค่าบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
– อัตราค่ารักษาพยาบาลชุดตรวจน้ำตาลรวมเข็ม (Strip DTX) เบิกไม่ได้ (8 พ.ค.67)
– อัตราค่าใช้จ่าย ค่าห้องและค่าอาหาร (7 พ.ค.67)

Translate »