1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปีงบประมาณ 2565
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศการให้บริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565
 4. คำสั่งแต่งตั้งทีมหมอครอบครัว ปีงบประมาณ 2565
 5. คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของทันตภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง ปีงบประมาณ 2565
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง ปีงบประมาณ 2565
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2565
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565
 12. แนวทางปฏิบัติการให้บริการปฐมภูมิ CPG ปีงบประมาณ 2565
  Early warning sign ใน รพ.สต
Translate »