โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

210 ม.3 ต.หาดเสี้ยว
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
64130
โทรศัพท์.  055-673136-7
โทรสาร. 055-673137
E-mail : sisathoscenter@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0994000483856

Lore

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เบอร์โทรศัพท์ 055-673136-8

หน่วยงาน เบอร์โทรภายในหน่วยงาน หน่วยงาน เบอร์โทรภายในหน่วยงาน
ผู้อำนวยการ 123      งานผู้ป่วยนอก (เคาน์เตอร์) 172
กลุ่มงานบริหารทั่วไป        งานผู้ป่วยนอก (ห้องทำหัตถการ) 136 , 109
     งานธุรการ , บุคลากร 0 , 110      งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 106 , 107
     เบอร์แฟ็กซ์ 129      งานคลินิคพิเศษ  155
     งานการเงิน  101      งานจ่ายกลาง (โซนสำนักงาน) 130
     งานพัสดุ 102      งานจ่ายกลาง 128
     คลังพัสดุการทั่วไป  169      คลังพัสดุการแพทย์ 165
     งานซักฟอก 158      ศูนย์เปล 160
     งานยานพาหนะ 159      คลินิกไข้หวัด 149
     ห้องเก็บเงิน 151      ห้องพักแพทย์ 119
     งานซ่อมบำรุง 118      คลินิก COPD , Palative care 147
     งานรักษาความปลอดภัย 145      งานจ่ายกลาง (โซนสำนักงาน) 130
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 108      งานจ่ายกลาง 128
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 115      คลังพัสดุการแพทย์ 165
กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 153      ศูนย์เปล 160
     งานแผน 161      คลินิกไข้หวัด 149
     งานเวชระเบียน 112      ห้องพักแพทย์ 119
     งานสารสนเทศ 157      คลินิก COPD , Palative care 147
กลุ่มงานทันตกรรม 113 กลุ่มงานรังสีวิทยา 121
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 116 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 146
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องยานอก) 111 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 154
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องยาใน) 117 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 166
     คัลงยา (โซนสำนักงาน) 125    
     คลังยา 171    
กลุ่มงานการพยาบาล 120    
     ตึกผู้ป่วยในชาย 105    
     ตึกผู้ป่วยในหญิง 114    
     ห้องสูติกรรม 156    
     ห้องผ่าตัด 122    
Translate »