แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2567
    – อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 ประเภท (14 พ.ย.66)
     – ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 3 ปี (10 ต.ค.66)
     – อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ปีงบประมาณ 2567 (10 ต.ค.66)
     – อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2567 (10 ต.ค.66)
     – สรุปแผนจัดซื้อยา (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท วัสดุการแพทย์
     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ 2567 (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท วัสดุทันตกรรม

     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2567 (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

     
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2567 (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท พัสดุทั่วไป

     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุทั่วไป 2567
     – สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุทั่วไป 2567 (10 ต.ค.66)
     – อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
     – แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2567 (แผนการลงทุน เงินบำรุง)
     – แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2567

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง
6. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(24 พ.ย.66)
5. ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66110025213) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66110025768 ชื่อโครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (20 พ.ย.66)
4. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปี พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พ.ย.66)
3. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย.66)
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66100012268) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66100044993 ชื่อโครงการเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (30 ต.ค.66)
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66100004103) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66100013879 ชื่อโครงการวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว (5 ต.ค.66)

Translate »