แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2567
    – อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 ประเภท (14 พ.ย.66)
     – ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 3 ปี (10 ต.ค.66)
     – อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ปีงบประมาณ 2567 (10 ต.ค.66)
     – อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2567 (10 ต.ค.66)
     – สรุปแผนจัดซื้อยา (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท วัสดุการแพทย์
     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ 2567 (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท วัสดุทันตกรรม

     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2567 (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

     
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2567 (10 ต.ค.66)
แผนพัสดุ ประเภท พัสดุทั่วไป

     – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุทั่วไป 2567
     – สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุทั่วไป 2567 (10 ต.ค.66)
     – อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
     – แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2567 (แผนการลงทุน เงินบำรุง)
     – แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เงินบำรุง ประจำปี 2567

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง
17. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (13 พ.ค.67)
16. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (8 พ.ค.67)
15. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 52/2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (29 มี.ค.67)
14. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค.67) 
13. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค.67) 
12. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค.67)
11. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) (26 มี.ค.67) 
10. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ชื่อโครงการ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนขีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (25 มี.ค.67)
9. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ชื่อโครงการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (25 มี.ค.67)
8. (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) (11 มี.ค.67)

7. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ก.พ.67) 
6. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(24 พ.ย.66)
5. ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66110025213) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66110025768 ชื่อโครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (20 พ.ย.66)
4. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปี พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 พ.ย.66)
3. ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย.66)
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66100012268) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66100044993 ชื่อโครงการเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (30 ต.ค.66)
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66100004103) ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66100013879 ชื่อโครงการวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว (5 ต.ค.66)

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง
3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M67030012893) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P67030020202 ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (18 มี.ค.67) 

2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสุโขทัย (M66110008567) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66110015895 ชื่อโครงการเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (14 พ.ย.66)
1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66100013879 (11 ต.ค.66)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
6. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)(24 เม.ย.67)
5. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9 เม.ย.67)
4. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 เม.ย.67)

3. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ธ.ค.66)
2. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 537/2567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (30 พ.ย.66)
1. ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 (23 พ.ย.66)

Translate »