งานเรียกเก็บ 2566
– เอกสารการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน PC PP กับสปสช.เขต บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (20 มี.ค.66)
– เอกสารข้อมูล EquipdevAIPN (17 มี.ค.66)

– เอกสารอบรม สปสช. เรื่องแนวทางการส่งและรับข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (16 มี.ค.66)
– เอกสารระบบโปรแกรม e-Claim ยาสมุนไพร (15 มี.ค.66)
– เอกสารประกอบการประชุมการเบิกยาสมุนไพร 9 รายการ ผ่าน E-Claim (14 มี.ค.66)
– เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 (4 มี.ค.66)
– ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2566
– การกำกับติดตามงานบริหารการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จังหวัดสุโขทัย

– แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการงานบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2566 
– รายละเอียดงานเรียกเก็บ 2566    
PP Fee shedule 2566  
LTC  
– คู่มือการบันทึก IMC IP
– เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยบริการการจ่ายชดเชยตามรายการบริการ Fee schedule
– ชี้แจง/ซักซ้อมการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนหน่วยบริการ รพ.สต.ถ่ายโอน อบจ.

Translate »