งานบุคลากร 2566
1.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2.แบบใบลาพักผ่อน
3.ใบยกเลิกวันลา

 

 

 

 

 

 

 

Translate »