ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

22  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและคณะกรรมการทีมนำพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย“ร่วมประชุมวิชาการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

21  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก คัดกรองสุขภาพ และประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online)” ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

18  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย “ลงพื้นที่ติดตามด้านสุขภาพ ในโครงการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุข หมู่ที่ 3 บ้านหาดสูง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานติดตามงาน ร่วมกับนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว, นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย,นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้มอบหมายให้นางสาวทรรศยา สามล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสาวมัชนาพร  ถนอมนวล นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและการจัดการขยะในชุมชนตำบลหาดเสี้ยว

17  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน) และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-” เพื่อให้รู้สภาวะสุขภาพของ อสม. และส่งเสริมสุขภาพของ อสม. ให้รู้เท่าทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที

16  กุมภาพันธ์  2566 

นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นพ.ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมด้วยพลังเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน นำโดย นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกรรมการคัดเลือก โดยได้รับฟังการนำเสนอผลงานและกระบวนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน จาก อสม.ไพทูรย์ แดนดิน ณ บ้านสะท้อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

15  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566 และร่วมถวายเพลพระราชทาน” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล “ออกหน่วยปฐมพยาบาล” เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การดูแลแก่พระสงฆ์

14  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน) และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ราก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-” เพื่อให้รู้สภาวะสุขภาพของ อสม. และส่งเสริมสุขภาพของ อสม. ให้รู้เท่าทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที

14  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก คัดกรองสุขภาพ และประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online)”
ณ โรงเรียนไชยะวิทยา ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานการพยาบาล  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กพร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online)” ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

9  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายแพทย์ชัยพร อมรมุณีพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ, นางสนธยา ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางอรชร เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ และน.ส.ปมาพร เผือกแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD Clinic Plus และนำเสนอผลงาน CQI สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ของ CUP ศรีสัชนาลัย” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

9  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

9  กุมภาพันธ์ 2566

หลวงพ่อกานต์ วรธัมโม วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม พร้อมคณะภิกษุสงฆ์ ได้มาบิณฑบาต ณ ตลาดท่าชั ตลาดหาดเสี้ยว และโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  โดยมีคุณพรรณยุภา บุญเรือง  (ร้านเรืองสวรรค์) ได้เป็นสะพานบุญในการทำบุญครั้งนี้  ยอดรวมบริจาคทั้งสิ้น 139,999 บาท  เพื่อบริจาคซื้อเตียงผู้ป่วยมอบให้โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัยต่อไป  รายนามผู้ร่วมบริจาคดังนี้
     1. คุณสุจิตรา สกุลนิติธรรม (ร้านตั้งท่วนจี่)   20,000  บาท
     2. คุณแม่เกียว เรืองสกุล – คุณธนพงศ์ – คุณพรรณยุภา บุญเรือง(ร้านเรืองสวรรค์ )    10,000    บาท
     3. คุณชัยวัฒน์ – ครูพะยอม วัชราภิรักษ์ 5,000   บาท
     4. คุณคณิต – คุณประพร นิ่มวิบูลย์สม (ร้านสากลอะไหล่) 5,000   บาท
     5. คุณพรเพ็ญ ภูมิวัฒน์  5,000    บาท
     6. คุณอมาวสี ทองพลับพลานิช  5,000    บาท
     7. คุณสุภัจนา เขาเหิน (บ้านทองนันทนา)  5,000    บาท
     8. คุณจิโรจน์ –คุณต่อศรี พิพิธทอง (หจก.ต่อเงิน ต่อทอง) 5,000    บาท
     9. พ.ต.อ.กิตติพล – ครูอำไพ หลวงใหญ่ 5,000    บาท
     10.คุณจิญณ์ฎาวิชญ์ พรพิชญะไพศาล (ร้านไทยสมผล)    5,000    บาท
     11.คุณบุญส่ง – คุณไพลิน ยังนา    5,000   บาท
     12. คุณสถิต – คุณกมลวรรณ รอดเจริญศักดิ์   5,000    บาท
     13. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย  5,000 บาท พร้อมคณะลูกศิษย์วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม
     14. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

8  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566”
เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล ในการพัฒนาโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

7  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.30 น.

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน “ในพิธีรับพระราชทานและอัญเชิญ สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน ตามพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็น พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัติยานุสิฐตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิศร บวรสังฆาราม คามวาศรี พระราชาคณะชั้นเทพ” โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล, หน้ากลุ่มงานจิตเวชและ ยาเสพติด, หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์, หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์, นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยและคณะกรรมการ คปสอ., ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร พระอารามหลวง (วัดพระปรางค์) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

3  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้ดำเนิน “โครงการประกาศขับเคลื่อนนโยบายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 2566 ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีสัชนาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ ศรีสัชนาลัยเมืองคนดี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยมีนายสมพงค์  ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน ร่วมกับนายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ในการประกาศนโยบายและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โดยมีนางสาวศิริวรรณ บุญวิศิษฏ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวธนัญญา ชัยชนะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข, นายรติพงษ์  เขียนดี พนักงานช่วยการพยาบาล เป็นวิทยากรใน “โครงการอบรมการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR), แนวทางระบบ EMS และช่องทางด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (STEMI)” ให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการช่วยฟื้นชีวิต เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1  กุมภาพันธ์  2566

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อร่วมปรึกษาหารือ การพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชนมีสุขภาพดี  จึงได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ให้ได้มาตรฐาน สวยงามและทันสมัย พร้อมให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
               ในการนี้ จึงได้มีผู้ประสงค์ร่วมบุญปรับปรุงห้องพิเศษ ห้องสงฆ์อาพาธ ตึกผู้ป่วยนอก และสร้างเรือนพักญาติให้กับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ดังรายนามต่อไปนี้
(-) คณะสงฆ์อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกันเพื่อปรับปรุงห้องสงฆ์อาพาธ
(-) รายนามผู้บริจาค เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ
    ห้องพิเศษที่ 1   ทนายโด่ง  แสวงลาภ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยครอบครัว แสวงลาภ
    ห้องพิเศษที่ 2   คุณสุภาพ  เรืองสกุล ผู้จัดการร้านสุภาพก่อสร้าง  พร้อมด้วยครอบครัว  เรืองสกุล
    ห้องพิเศษที่ 3   ห้องไม้สักทอง   ร่วมบุญ
          – นายสมพงค์  ชมชัย      นายอำเภอศรีสัชนาลัย
          – นายณรงค์    ธุรี          นายก อบต.แม่สำ                     
          – นายภูวดล    หลักฐาน    กำนันตำบลแม่สำ
                 
          – นายสุวิทย์    กิปัญญา    ผู้จัดการ ธกส.ศรีสัชนาลัย
     ห้องพิเศษที่ 4   คุณนิพนธ์  อินนุช ที่ปรึกษาบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว  อินนุช  เป็นห้องพิเศษแม่และเด็ก
     ห้องพิเศษที่ 5   อาจารย์ชูศักดิ์ เกื้อกูล
     ห้องพิเศษที่ 6   คุณสว่าง  สิริพิริยะกุล  บริษัท ยุติธรรม กรุ๊ป จำกัด
     ห้องพิเศษที่ 7   คุณอรอนงค์  พิพิธทอง ผู้จัดการร้านทองอรอนงค์ พร้อมด้วยครอบครัว พิพิธทอง
     ห้องพิเศษที่ 8   ครอบครัว  รุ่งโรจน์
     ห้องพิเศษที่ 9   คุณโกวิทย์ – อาจารย์ชุติมา  ทรงคุณ พร้อมครอบครัว
     ห้องพิเศษที่ 10  คุณประดิษฐ์  คุณศิริลักษณ์  เตียเมธากร  ผู้จัดการร้านเมืองทองศรีสัชนาลัย พร้อมครอบครัว
(-) ผู้ร่วมบุญปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศตึกผู้ป่วยนอก คุณสมสมัย เขาเหิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร้านทองสมสมัยพร้อมด้วย ครอบครัว เขาเหิน
(-) ผู้ร่วมบุญสร้างเรือนพักญาติ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอศรีสัชนาลัย  นำโดย กำนันสมนึก  สุกอร่าม ประธานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอศรีสัชนาลัยและคณะกรรมการ

28  มกราคม  2566 เวลา 09.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ “เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ” จำนวน 1 เครื่อง ราคา 85,000 บาท  ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับมอบจาก คุณสุมลตรี แก่นเฉลียว ผู้จัดการบริษัท ช้างจิ๊กโก๋ จำกัด และ
คุณศรีนวล ประดิษฐ์ ผู้จัดการร้านอารีย์น้ำแข็ง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น ทาง
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

27  มกราคม  2566 เวลา 18.00 ถึง 20.30 น. 

ภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติ ทีคะสุข   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  “ได้ดำเนินการสำรวจสถานบริการและผู้ให้บริการที่เฝ้าระวัง ปี 2566” ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย และผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ณ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์  คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภศรีสัชนาลัย เพื่อป้องกัน ปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงาน การค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ทั้งนี้จากการดำเนินการสำรวจสถานบริการและผู้ให้บริการ จำนวน 3 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

27  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารจิตร ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.- ” เพื่อให้รู้สภาวะสุขภาพของ อสม. และส่งเสริมสุขภาพของ อสม. ให้รู้เท่าทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค
ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที

26  มกราคม  2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมอบหมายให้ นายแพทย์ศรีทน ธิตะยา นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ พัฒนาดิษฐกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “นิเทศติดตาม มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค อำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ” โดยมีนายบุญลอม
หอมหวานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายชาญรวินท์ โฆษิตเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมนิเทศติดตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรคของอำเภอศรีสัชนาลัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

26  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
ดงย่าปา ตำบลบ้านตึก  ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-”
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงย่าปา ตำบลบ้านตึก  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

25  มกราคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน) และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลท่าชัย พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

24  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าร่วม “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย”  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ การพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชน
มีสุขภาพดี  โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย
เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พระเทพวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย, นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย, นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย, นางสมสมัย เขาเหิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย,  นายประดิษฐ์ เตียเมธากร ร้านเมืองทองศรีสัชนาลัย,
นายสว่างสิริพิริยกุล ร้านยุติธรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต,พระอธิการเฉลิม กนุตสาโร เจ้าอาวาสวัดสารจิตร, นางรุ่งอรุณ คำโมง นายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว, สจ.ไชยา บุญเกิด สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย, สจ.สานิต รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย,      สจ.เนาวรัตน์ ไทรชมภู สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย,
ทนายโด่ง แสวงลาภ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเมืองเชลียง, นายสุวิทย์ กิปัญญาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรศรีสัชนาลัย, นายณรงค์ ธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ, นายสมพงษ์ ปลาป๊อก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน, นายสมนึก สุกอร่าม กำนันตำบลศรีสัชนาลัย, นายธนกฤต ท้าวบุญยืน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสารจิตร, นายวิจิตร กบิลพัสดุ์ อดีตสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, นายสาโรช ภัทรชานนท์ อดีต
นายอำเภอทองแสนขัน, นายวิเชียร พรมพิราม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประธานวัฒนธรรมอำเภอศรีสัชนาลัย, นายนริศ อาดูล ประธาน อสม.อำเภอศรีสัชนาลัย, นายชูศักดิ์ เกื้อกูล ข้าราชการบำนาญ ร้านน้ำดื่ม PK, นางพรรณยุพา บุญเรือง
ร้านเรืองสวรรค์, นายธนพงศ์ บุญเรือง อดีตนายอำเภอเมืองสุโขทัย (ร้านเรืองสวรรค์), นางอรอนงค์ พิพิธทอง ร้านทองอรอนงค์, นางสาวสุภัจนา เขาเหิน ร้านทองนันทนา, นางพิสมัย ผุยพรม
ร้านไหมเงินไหมทอง, นางธีราพร สุดเสมอใจ ร้านสาธรผ้าทองคำ, นางหทัยรัตน์ มุกดาสกุล  มุกดารีสอร์ต, นายวีระชัย เล็กวิไล ร้านเล็กวิไลก่อสร้าง, นางสุภาพ เรืองสกุล ร้านสุภาพก่อสร้าง, นางศรีนวล ประดิษฐ์ ร้านน้ำดื่มอารีย์,  นายจักรกฤษณ์ ศรีสิทธิสมบัติ ห้างปืน
มีชัย, นายนิพนธ์ อินนุช ที่ปรึกษา บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด, นายนวพันธ์ เอื้อคณิต ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่ม ตราช้างล้อม,
นายธีรวิทย์ โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย,
นายทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข,  นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, ส.อ.วสันต์ เขียวสอาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

24  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลแม่สำ พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23  มกราคม  2566 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้าร่วม “งานลานวัฒนธรรมกำฟ้า บ้านเฮา ของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว” โดยวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ร่วมชมการแสดงของชาวชุมชนบ้านหาดเสี้ยว 7 ชุมชน, ชิมอาหารพื้นบ้านของไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว, ร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ณ ลานอเนกประสงค์เชื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 2 หน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

23  มกราคม  2566 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย “นิเทศติดตาม การดำเนินงานสาธารณสุข อำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ” นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์
บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23  มกราคม  2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย “นิเทศติดตาม การดำเนินงานสาธารณสุข อำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ” นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์
บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย
นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23  มกราคม  2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย “นิเทศติดตาม การดำเนินงานสาธารณสุข อำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ” นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์
บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย
นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

20  มกราคม  2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 107 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย,นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

20  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยมีนางสาวรุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เนื่องในกิจกรรม “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด” ในกิจกรรมมีให้ความรู้โดย
ทีมนักกายภาพบำบัด ดังนี้ 1. การพลัดตกหกล้ม การทดสอบการทรงตัว Time Up and Go test เพื่อประเมินความเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม  2. แนะนำนวัตกรรมทางกายภาพบำบัด, ให้ความรู้เรื่องการประคบร้อน การประคบเย็นและการยืดกล้ามเนื้อ  3. กิจกรรมให้ความรู้พลัดตกหกล้มผ่านเสียงตามสาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ณ ลานกิจกรรมหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

19  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน)และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลดงคู่ พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 45 ราย ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดงคู่  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

18  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม “คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ  2566” ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

14  มกราคม  2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “พิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายสมพงค์ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ 
บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

13  มกราคม  2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานใน “พิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา,
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

Translate »