ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

11  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เข้าร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงานประกันสังคม บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 23 คน” ณ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้า”แนะนำตัว พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำการตรวจสุขภาพ” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบล
หนองอ้อ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

9  มกราคม  2566 เวลา 08.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ตัวแทนคุณทินพัฒน์ 
เรืองฤทธิ์, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้ป่วยและญาติ ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปี 2566 ทั้งเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยบนวิถีพุทธ ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

7  มกราคม  2566 เวลา 08.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว., นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร  จักษุแพทย์ และคณะทีมแพทย์, คณะมูลนิธิ พอ.สว., เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและผู้ป่วย  ร่วม “เปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก จากการดำเนินการในโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดยมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

6  มกราคม  2566 เวลา 11.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จัดทำ “โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดย มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางสายตามองไม่เห็นจากภาวะต้อกระจกและประสบปัญหาความยากลำบากในการเดินทางเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการ จากการ
คัดกรองสายตาในผู้สูงอายุ อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 2565 จำนวน 6,118 ราย พบผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) และผู้ป่วยต้อกระจกระยะสายตาเลือนรางรุนแรง (Severe Low Vision Cataract) 250 ราย ผ่าตัดต้อกระจก 181 ราย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังคงมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดอีกประมาณ  100 ราย ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

6  มกราคม  2566 เวลา 08.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าร่วม“พิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดย มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2566  โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์
พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว., นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร  จักษุแพทย์ และคณะทีมแพทย์, คณะมูลนิธิ พอ.สว., กรรมการและเลขานุการ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ, ผู้บริหาร,  ข้าราชการ,
นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย, นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, ผู้นำท้องถิ่น, ส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) อำเภอศรีสัชนาลัยและผู้ป่วย ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

5  มกราคม  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วม “จัดเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก ในโครงการมูลนิธิแพทย์อาสา ผ่าตัดตาต้อกระจก” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ร่วมกับ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว, ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย, ผกก.สภ.บ้านแก่ง, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารรัฐวิหาสหกิจ “ได้ร่วมเปิดโครงการศูนย์ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2566   ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566” ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างสาธารณสุขอำเภอและสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เข้าร่วม “ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนบริโภคอย่างปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566” ประกอบด้วยร้านยุติธรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โลตัสโกลด์เฟรชศรีสัชนาลัยและร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กพร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 184 คน และตรวจสุขภาพครู 5 คน” ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมูลนิธิแพทย์อาสา ผ่าตัดตาต้อกระจก ผู้สูงอายุที่ได้รับ “การคัดกรองตาต้อกระจก และมีภาวะสายตาเลือนราง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตามรอยพระบาทและและสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2565   ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

27  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3, 4 และ 5 สำหรับบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มีผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19   จำนวน 98 คน ณ บริเวณลานอาคารกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

23  ธันวาคม  2565  เวลา 13.30 นาที

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วม “ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำเดือน ธันวาคม 2565” เพื่อให้ทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอแนวคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและได้รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวเป็นประธานในพิธี ณ วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

22  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

22  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานการพยาบาล  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กพร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) จำนวน 124 คน และตรวจสุขภาพครู 14 คน  
ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

20  ธันวาคม  2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายสุชาติ  ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีสัชนาลัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และพิธีปล่อยปลา บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีดังกล่าว

20  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์สมรรถภาพการมอง Care Visual Eye / MDL เข้าตรวจสมรรถภาพการมองเห็นให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เพื่อตรวจความคมชัดในการมองเห็นคัดกรองโรคตาเบื้องต้น  และปัญหาทางสายตาอื่นๆ ก่อนเข้ารับการรักษาจากจักษุแพทย์ ระหว่างวันที่ 20 – 21  ธันวาคม  2565 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

20  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 3  ประจำปีงบประมาณ  2566 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

16  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้าแนะนำตัว พบปะพูดคุยพร้อมทั้งแนะนำการตรวจสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารจิตร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) บ้านสารจิตร ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

16  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วย ทพ.ชื่นสุข ตันเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม คุณภัทรพร ปิลาผล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
คุณอรชร  เดือนเด่น หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และคุณธัญลักษณ์ 
พุ่มชุ่ม งานบุคลากร ร่วม “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566” เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

11  ธันวาคม  2565  เวลา 05.30 น.

ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช”
ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความตั้งใจของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในอำเภอศรีสัชนาลัย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี โดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้
          1. เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้าน ยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนของอำเภอศรีสัชนาลัย
          2. ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป
          3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอศรีสัชนาลัย
          ทั้งนี้ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช” จัดการวิ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทเดิน – วิ่ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.1 กิโลเมตร โดยมีผู้รวมสมัครกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2,060 คน

10  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมงานการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย ในการจัดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ” ประจำปี 2565 โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบล
หาดเสี้ยว แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และขอขอบคุณ คุณธีรพร สุขเสมอใจ สาธรพิพิธภัณฑ์
ผ้าทองคำสนับสนุนเสื้อผ้า แม่สมสมัย เขาเหิร ร้านบ้านทองสมสมัย สนับสนุน ทองโบราณ

8  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีตักบาตรยามอรุณรุ่ง (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) ในการจัดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ” ประจำปี 2565 โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

7  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการสาวศรีสัชนาลัยแก้มแดง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 13-45 ปี
ณ. โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

7  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย
ณ. โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

6  ธันวาคม  2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกัน   โรคไข้เลือดออก  โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ณ. ตำบลหาดเสี้ยว และ หมู่ที่ 3, 4, 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

5 ธันวาคม 2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่ม และถวายบังคมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยมี
นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย เป็นประธานในพิธี ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตประจำปี 2565/2566 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี
นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย
พ.ต.อ.การุญ วงศ์จันทรมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี ตำบลหาดเสี้ยวผู้บริหารกลุ่มบริษัททิพย์สุโขทัย แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมเปิดงานโครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนบ้านโป่งลำปาง ณ.บ่อน้ำร้อนบ้านโป่งลำปาง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว นายสมพงษ์ ปลาป๊อก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน

26 พฤศจิกายน 2565   เวลา 09.09 น.

ภายใต้การนำของดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายสมพงค์ ชมชัย  นายอำเภอศรีสัชนาสัย ประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและ
ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญพระพุทธเมตตา ปางประทานพรขึ้นประดิษฐานหน้าตึกผู้ป่วยนอก ณ. แท่นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จัดสร้างโดย นายวีระชัย – นางสิริรัตน์ เล็กวิไล  ผู้จัดการร้านเล็กวิไลค้าวัสดุก่อสร้างและคณะผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นที่สักการะบูชาให้ความสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

25 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การนำของ นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผล กระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3-2/2565 ร่วมกับกลุ่มบริษัททิพย์สุโขทัย
ณ. โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

23 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การนำของ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประสานงานทีมกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เตียเมธากร ร้านเมืองทอง,นายสว่าง สิริพิริยกุล ร้านยุติธรรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต,  นายวีระชัย เล็กวิไล ร้านเล็กวิไลค้าวัสดุก่อสร้าง, นายชูศักดิ์ เกื้อกูล น้ำดื่ม PK, นางศรีนวล ประดิษฐ์ ร้านอารีย์น้ำแข็ง เพื่อร่วมปรึกษาหารือการพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย ประชาชนมีสุขภาพดี

21 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การนำของ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   
นายเตชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ.) โดยทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

21 พฤศจิกายน 2565

นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาสัย นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการ “23 ปี ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนด้วยการแจกผ้าห่ม ซึ่งได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
ณ. ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

18 พฤศจิกายน 2565

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยได้เข้าแนะนำตัวพร้อมทั้งแนะนำการตรวจสุขภาพ ให้กับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) บ้านแสนตอ ตำบลสารจิตรอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Translate »