กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. งานธุรการ/งานบุคลากร
2. งานพัสดุ
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานซ่อมบำรุง
5. งานรักษาความปลอดภัย
6. งานยานพาหนะ
7. งานซักฟอก
8. งานบ่อบำบัดน้ำเสีย

Translate »