กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
      – พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ดาวน์โหลด)
     – ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
     – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการใช้บริการคลาวด์ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 (ดาวน์โหลด)
          * ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.2555 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * ประกาศ กมช. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ. 2564 (ดาวน์โหลด)

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลด)
          * ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด)
          * แผ่นพับสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * ประโยชน์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) (ดาวน์โหลด)
          * สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หัวข้อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดาวน์โหลด)
          * สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หัวข้อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) (ดาวน์โหลด)
          * สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หัวข้อ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) (ดาวน์โหลด)
          * สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หัวข้อ ความรับผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
          * หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิมพ์ครั้งที่ 1 (ดาวน์โหลด)
          * หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิมพ์ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลด)

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
     – พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลด)
     – พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด)

Translate »