สถิติและรายงาน

รายงานประจำปี
ประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ กรกฎาคม 2563
ปิระมิดประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ กรกฎาคม 2563
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภูมิ เมษายน 2563
รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายหน่วยบริการปฐมภูมิ กันยายน 2563

รายงานประจำเดือน

ข้อมูลบริการ
รายงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2560 – 2563
รายงานการให้บริการผู้สูงอายุและเด็ก ปี 2560 – 2563
รายงานการให้บริการผู้ป่วยใน ปี 2560 – 2563
รายงาน 5 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ปี 2560 – 2563
รายงาน 5 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ปี 2560 – 2563
รายงาน 5 อันดับโรคเสียชีวิต ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปี 2560 – 2563
รายงาน 5 อันดับโรคที่มีการส่งต่อ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปี 2560 – 2563