งานเรียกเก็บ 2567
รายละเอียดงานเรียกเก็บ 2567 
– เรียกเก็บผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (1 ธ.ค.66)
– รายการเรียกเก็บรวม (PP Fee Schedule ปี 2567) (19 มี.ค.67)
– การเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (18 ธ.ค.66)
– เอกสารบัตรประชาชนใบเดียว นราธิวาส (19 ธ.ค.66)
– แนวทางการให้รหัสโรค ICD (1 ธ.ค.66)
– สปสช.6.70/ว.7027 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้บริการและการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร (OP Anywhere) (28 พ.ย.66)
– แนวทางการตรวจสอบ Pre audit HD (14 พ.ย.66)
– ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน พ.ศ.2566 (6 ต.ค.66)
– รายการงานเรียกเก็บ 2567 (1 ธ.ค.66) 
– PP Audit 2567 

Translate »