แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2566 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง
5. ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกหญิงและตึกชาย 2 หลัง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P66040010924 (12 เม.ย.66)
4. ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขโครงการ 66049050548 (11 เม.ย.66)
3. ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวงเวียน ขนาดรองรับ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ระบบ (24 มี.ค.66)
2. ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มี.ค.66)
1. ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวงเวียน ขนาดรองรับ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ระบบ
(25 ก.พ.66)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
4.ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 106/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน2566 (9 พ.ค.66)
3.ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน ขนาดรองรับ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ค.66)
2.ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มี.ค.66)
1.ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน (3 ม.ค.66)

Translate »