ประจำปีงบประมาณ 2567

– แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย (8 ม.ค.67)
– ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (26 ธ.ค.66)
– ประชุมชี้เเจงการพัฒนาประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการ (4 ธ.ค.66)
– ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (26 ต.ค.66)
– นำเสนอผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 (13 ต.ค.66)
– แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 ต.ค.66)
– นโยบายสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 (15 ก.ย.66)

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ข้อมูลการจัดบริการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

นโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2565-2569
– แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

Translate »