Copyright 2020 - Custom text here

ITA63

EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB2(1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB2(2) แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน พ.ศ. 2563

EB2(3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1)

EB2(3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

EB2(4) กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

EB4 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย. 2562

EB8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563

EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

         10.1 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563

EB11 รายงานสรุปผลงานประจำปี 2562

       1. คำนำสารบัญ

       2.1 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

       2.2 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2

       2.3 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3

       3. รายงานผลผลิตหลักตามภารกิจรายกลุ่มงาน

       4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ ไตรมาสที่ 1/2563

f t g m