Copyright 2019 - Custom text here

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

 

 

V0761

 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวง ประจ่าปีงบประมาณ 2562

 

แบบฟอร์มรายงาน

   1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ

   2.แบบฟอร์มประเมินโครงการ (เสนอก่อน) ดำเนินการ

   3.ผังกำกับงาน

   4.แบบแผน-รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

   5.แบบฟอร้มประเมินโครงการ (เสนอหลัง) ดำเนินการแล้วเสร็จ

   6.บันทึกเสนอผู้บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินแผนงานโครงการ

   7.แบบรายงานผลการปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี

   แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

   - แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลงานประจำปี

   สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 10 เดือน

   - รายงานผลการปฏิบัติงานรายกลุ่มงาน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2560

     กลุ่มงานยุทธศาตร์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กลุ่มงานโภชนาศาสตร์   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     กลุ่มงานรังสี     

     กลุ่มงานทันตกรรม   กลุ่มงานกายภาพบำบัด    กลุ่มการพยาบาล ER     กลุ่มการพยาบาลคลินิกพิเศษ NCD    กลุ่มการพยาบาลตึกชาย

     กลุ่มการพยาบาลตึกหญิง   กลุ่มการพยาบาลห้องคลอด    กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก    กลุ่มงานบริการปฐมภูมิเด็กจมน้ำ    กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการ PPA60 TB

     กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการคัดกรอง CA     กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการวัยทำงาน    กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการสูงอายุ   กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการแม่และเด็ก

     กลุ่มงานคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา    สรุปผลการดำเนินงาน

ฐานข้อมูล

หนังสือภายนอก

บันทึกข้อความ

   ข้อกำหนดการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ ประจำปี 2562

  - บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการ-แนวทางการนำเสนอสรุปผลงานประจำปี 62

บทความ/ภาพกิจกรรม

   Cup ศรีสัชนาลัยจัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฎิบัติงานปี 2562

f t g m