• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2019 - Custom text here

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เรื่องแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2. เรื่องแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

4. เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

แนวทางการกำหนด การรับบริการ และอัตราค่าใช้จ่าย ในการขอใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการเจ็บป่วย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2561

รายงานแผนงบลงทุน (เงินบำรุง) โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

คำสั่งขออนุญาตจัดทำคู่มือและแผนผังข้อร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้นเวปไซด์

แผนปฏิบัติการรับอุบัติเหตุมวลชน

สรุปโครงการพัฒนาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจาการให้บริการสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของทีม SRRT

เรื่อง การสรรหาผู้จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 ล็อค ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

เรื่อง ผู้มิสิทธิ์จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 ล็อค ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

f t g m