• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2018 - Custom text here

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เรื่องแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2. เรื่องแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2561

รายงานแผนงบลงทุน (เงินบำรุง) โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

 

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    1.1 ปรับแผนวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วัสดุทันตกรรม

4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา

5. วัสดุทางการแพทย์

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

คำสั่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- เดือน ต.ค. 2560

- เดือน พ.ย. 2560

- เดือน ธ.ค. 2560

 

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

1. จัดซื้อเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

2. จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

3. จัดซื้อโมเดลอาหารธงโภชนาการ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - บันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

5. จัดซื้อเก้าอี้สนามพร้อมโคมไฟ

6. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัติโนมัติ

7. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัติโนมัติ (AED)

8. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดสูตินารีเวชระบบไฮโดรลิค

9. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล 

10.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

11.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

12.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

13. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

14. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

15. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

16. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

17. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         - เดือน ม.ค. 2561

18. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

 

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

1. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

5. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

7. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิิเล็กทรอนิกส์

8. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

9. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

10. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         เดือน ม.ค.2561

11. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

f t g m