ระบบประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ 9 ด้าน (HS4)

ด้านที่ 7 ระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
1. ระบบเรียกพยาบาล
     1.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเรียกพยาบาล
     1.2  มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล
     1.3  มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล
     1.4  มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     1.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
     1.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
     1.7  มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการ
2. ระบบวิทยุคมนาคม
     2.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิทยุคมนาคม
     2.2  มีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม
     2.3  มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม
     2.4  มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคม ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     2.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
     2.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
     2.7  ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคม
     2.8  การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. ระบบโทรศัพท์
     3.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรศัพท์
     3.2  มีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์
     3.3  มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์
     3.4  มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     3.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
     3.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
4. ระบบเสียงประกาศ
     4.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเสียงประกาศ
     4.2  มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ
     4.3  มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเสียงประกาศ
     4.4  มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     4.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
     4.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
5. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     5.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     5.2  มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     5.3  มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
     5.4  มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     5.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
     5.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
     5.7  มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล
6. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
     6.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
     6.2  มีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
     6.3  มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
     6.4  มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     6.5  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
     6.6  มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
7.  ระบบโทรทัศน์ภายใน
     7.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรทัศน์ภายใน
     7.2  มีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน
     7.3  มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน
     7.4  มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายใน ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     7.5  มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
     7.6  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา
8.  ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
     8.1  มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล
     8.2  มีคู่มือการใช้งานรถพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถพยาบาล
     8.3  เป็นรถพยาบาล ตามกฎหมายและมาตรฐานกำหนด
     8.4  มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
     8.5  มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา

Translate »