ระบบประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ 9 ด้าน (HS4)

ด้านที่ 1  ด้านการบริหารจัดการ
1. นโยบายการจัดการคุณภาพ

     1.1 สถานพยาบาลจัดให้มีนโยบายการจัดการคุณภาพและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
     1.2 มีการประกาศนโยบายของผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญแก่การยกระดับคุณภาพบริการเพื่อประชาชนและมีการดำเนินงาน
     1.3 มีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
     1.4 มีแผนงานและมีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือผู้รับบริการ หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ
2. กระบวนการคุณภาพ         
     2.1 มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ
     2.2 มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงคุณภาพการบริหารสถานพยาบาล
3.  ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ        
     3.1  มีแผนงานและมีการดำเนินงานเรื่องความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน
     3.2  มีแผนงานและมีผลงานที่แสดงถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล
     3.3  มีแผนงานและมีการดำเนินงานที่แสดงถึงชื่อเสียงของสถานพยาบาล

Translate »