ประวัติความเป็นมา

                      โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  เป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  60  เตียง  โดยเดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2509   เริ่มมีแพทย์ประจำเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมายกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์  อนามัย และเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาทมาทำการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์แล้วเสร็จ  เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2522 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2523  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 64 คน

                      โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง โดยเดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2509 เริ่มมีแพทย์ประจำเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมายกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์  อนามัย และเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาทมาทำการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์แล้วเสร็จ  เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2522 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2523  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 64 คน

                      ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผ่าตัดคลอด แบบเลขที่ 7339 เป็นเงินงบประมาณ จำนวน  5,700,000.00 บาท  อาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีรับมอบและเปิดตึกสูติกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และเปิดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอใกล้เคียง จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

                      ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับ F1  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563    สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา              โดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  ถึงปัจจุบันให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 3 ตึกผู้ป่วย        ได้แก่ ตึกผู้ป่วยชาย, ตึกผู้ป่วยหญิง และตึกผู้ป่วยสูติกรรม

พื้นที่รับผิดชอบ

                      โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยทั้งหมด ซึ่งมีประชากรในเขตรับผิดชอบ 91,204 คน 

Translate »