ประวัติความเป็นมา

                      โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2509   เริ่มมีแพทย์ประจำเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมายกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์  อนามัย และเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาทมาทำการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์แล้วเสร็จ  เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2522 และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2523  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 64 คน

                      ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผ่าตัดคลอด แบบเลขที่ 7339 เป็นเงินงบประมาณ จำนวน  5,700,000.00 บาท  อาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีรับมอบและเปิดตึกสูติกรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และเปิดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอใกล้เคียง จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

                      เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง (เตียงบริการจริง 71 เตียง ณ ปี 2566) มีศักยภาพบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด F1 มีภารกิจการให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม และเชื่อมโยงกับชุมชนและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ภายใต้การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา  โดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565  จนถึงปัจจุบัน มีให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 3 ตึกผู้ป่วย ได้แก่ ตึกผู้ป่วยชาย, ตึกผู้ป่วยหญิง และตึกผู้ป่วยสูติกรรม

พื้นที่รับผิดชอบ

                     โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยทั้งหมด 11 ตำบล 134 หมู่บ้าน 10 อปท. 20 รพ.สต. (สังกัด กระทรวงสาธารณสุข 18 แห่ง) ซึ่งมีประชากรในเขตรับผิดชอบ 90,542 คน (ณ กรกฏาคม 2566) จำนวนหลังคาเรือน 29,000 ครัวเรือน

Translate »