– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ปี 2565

– รายงานการประชุม คปสอ.
รายงานการประชุมครั้งที่1-64
รายงานการประชุมครั้งที่2-64
รายงานการประชุมครั้งที่1-65
รายงานการประชุมครั้งที่2-65

– วาระการประชุม ครั้งที่ 2 คปสอ. QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร