ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563
เรื่อง ขอทำลายเอกสารเวชระเบียน

ประชาสัมพันธ์ กรณีท่านเจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุจราจรให้ท่านเตรียมเอกสาร ติดต่อโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตามรายการดังต่อไปนี้