ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
เรื่อง ขอทำลายเอกสารเวชระเบียน

ประชาสัมพันธ์ กรณีท่านเจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุจราจรให้ท่านเตรียมเอกสาร ติดต่อโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตามรายการดังต่อไปนี้