ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กรณีท่านเจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุจราจร
ให้ท่านเตรียมเอกสาร ติดต่อโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตามรายการดังต่อไปนี้