ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

6.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)(18 มี.ค.67)
5.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก พนักงานราชการ  รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2566 (18 มี.ค.67)
4.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)(18 มี.ค.67)
3.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)(18 มี.ค.67)
2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)(19 มิ.ย.66)
1. ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Ant-Corruption Education Platform) 10 หลักสูตร/เรื่อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (31 พ.ค.66)

ประกาศโรงพยาบาลขอทำลายเอกสารเวชระเบียนประจำปี
2. ขอทำลายเอกสารเวชระเบียน ประจำปี 2567 (3 เม.ย.67)
1. ขอทำลายเอกสารเวชระเบียน ประจำปี 2566
Translate »