ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอทำลายเอกสารเวชระเบียน  
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน โควิด-19

ประชาสัมพันธ์ กรณีท่านเจ็บป่วยจาก อุบัติเหตุจราจรให้ท่านเตรียมเอกสาร ติดต่อโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ตามรายการดังต่อไปนี้