ประกาศ / นโยบาย โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในกาารรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย (4 มิ.ย.67)
2. นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในโรงพยาบาล (Social Media Policy) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย (4 มิ.ย.67)
3. ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2567 (4 มิ.ย.67)
4. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ้างถึง ที่ สธ 0212/ว 25786 ลว 10 พฤศจิกายน 2565
5. การขึ้นทะเบียนระบบสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข อ้างถึง ที่ 0212/ว 28276 ลว 9 ธันวาคม 2565
6. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 อ้างถึง ที่ สธ 0212/ว 28269 ลว 9 ธันวาคม 2565
7. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการแฝงเว็บไซต์พนันออนไลน์ อ้างถึง ที่ สธ 0212/ว 1908 ลว 26 มกราคม 2566

Translate »