ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และร่วมพิธีทำบุญ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  9  รูป เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 43 ปี โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำปี 2566” ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรโรงพยาบาล และผู้ร่วมงาน เป็นการสืบสานประเพณีในการรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายแพทย์ศรีทน ธิตะยา, แพทย์หญิงศุภวรรณ ธิตะยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เป็นวิทยากร “การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CPR & AED) ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

9  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และกลุ่มงานทันตกรรม โดยมี    นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธาน “ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (สพด.4D)” เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพ  ทั้ง 4 ด้าน (4D)โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

20 มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  “จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566” โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก, ทีมกู้ชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับมือเตรียมความพร้อมในการเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุการณ์ ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

15  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โดยมีสิบเอกวสันต์ เขียวสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ “เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว  ครั้งที่ 2/2566” ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย, นายพิเศษ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

15  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณประดิษฐ์ -คุณศิริลักษณ์ เตียเมธากร ร้านเมืองทองศรีสัชนาลัย” เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง ทุกเมื่อเทอญ

15 มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้สิบเอกวสันต์ เขียวสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ “เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการประชาสัมพันธ์สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”  โดยมีสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง, หน่วยป่าไม้, เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9  ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

14  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา บุญมา นักวิชาการสาธารณสุข “เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการประชาสัมพันธ์สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” โดยมีสาธารณสุขอำเภอ ศรีสัชนาลัย, หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก, หน่วยป่าไม้, เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัยและประชาชนผู้ที่สนใจ ณ วัดห้วยไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลดงคู่  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

14  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ “เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”  โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน ร่วมกับนายนิรันดร์  พรมละ ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย, นายพิเศษ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย ชั้น 2 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

14 มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้สิบเอกวสันต์ เขียวสอาด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ “เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการประชาสัมพันธ์สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”  โดยมีสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก, หน่วยป่าไม้, เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สิน หมู่ 24 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

13  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้สิบเอกวสันต์ เขียวสอาด 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวมัชนาพร  ถนอมนวล นักวิชาการสาธารณสุข “เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการประชาสัมพันธ์สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการและสร้างการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”  โดยมีสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย, หัวหน้าท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก, หน่วยป่าไม้, เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสัชนาลัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

9  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และกลุ่มงานทันตกรรม โดยมี    นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธาน “ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (สพด.4D)” เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพ  ทั้ง 4 ด้าน (4D)โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

9  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล และร่วมพิธีทำบุญ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  9  รูป เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 43 ปี โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำปี 2566” ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรโรงพยาบาล และผู้ร่วมงาน เป็นการสืบสานประเพณีในการรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

8  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายแพทย์ศรีทน ธิตะยา, แพทย์หญิงศุภวรรณ ธิตะยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เป็นวิทยากร “การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CPR & AED) ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

8  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วม “กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์  2 ส. งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา แนววิถีชีวิตใหม่ New Normal” เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการและการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ณ ลานหน้าคลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

8  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากอาจารย์จำเรียกและคุณนิภา ผลัดวรรณ” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 สมทบทุนในการปรับปรุงห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น  ในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง ทุกเมื่อเทอญ

2  มีนาคม  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานใน “งานสักการะพระธาตุ  วัดพระปรางค์ หรือ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์)  งานสมโภชเดือน 4 ปีที่ 109  ระหว่างวันที่2-6 มีนาคม 2566 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” โดยมี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย, นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในงานสมโภชดังกล่าว

1  มีนาคม 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ได้เข้าร่วม “เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการใช้จักรยาน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบล       หาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ชุมชน   บ้านหาดสูง ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนบ้านป่าไผ่ ภายใต้แผนปฏิบัติการชุมชนจักรยานตำบลหาดเสี้ยว ลด CO2    โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรม “Kick off” และกิจกรรม “ลอง ปั่น” ในชุมชน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร กิจกรรมเล่าเรื่องบุคคลต้นแบบใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

28 กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ร่วม “ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566” เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอแนวคิดเห็นและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร การแนะนำบุคลากรเข้าใหม่  มีการนำเสนอการประชุมวิชาการประจำเดือน โดยนางสาวทองกวาว  ทิพย์ปราบ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  บรรยายเรื่อง “หลักและแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” และนางประภาพิศ  ต่วนเจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายเรื่อง “ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ อำเภอศรีสัชนาลัย” ให้รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ร่วมรับมอบ “พัดลมมิซูชิต้า จากบริษัท มิซูชิต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและรับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากบริษัท สแกนเนอร์อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  โดยท่านพลทวี  โรจนสินทรัพย์” เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และประโยชน์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วย ให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับมอบจากคุณแม่เกียว เรืองสกุล – คุณธนพงศ์ – คุณพรรณยุภา บุญเรือง (ร้านเรืองสวรรค์ ) ที่เป็นสะพานบุญในการร่วมมอบเงินบริจาคและพัดลมในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

28  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online) ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงเรียนเมืองเชลียง ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

28 กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย “เชิญชวนร่วมซื้อ ผ้ก ผลไม้ ในตลาดนัดสุขภาพ สินค้าอินทรีย์” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารปลอดสารพิษและใช้สินค้าจากชุมชน  ณ บริเวณลานข้างตึกทันตกรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

24  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) “ได้รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566” จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ระหว่างวันที่  22–24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ค้นหาความเสี่ยง และข้อบกพร่องในงานระบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อป้องกัน หาแนวทางแก้ไข และควบคุมอันตรายทั้งทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบ   ต่อกระบวนการรักษาและความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Translate »