ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

14  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน) และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ราก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 499.-” เพื่อให้รู้สภาวะสุขภาพของ อสม. และส่งเสริมสุขภาพของ อสม. ให้รู้เท่าทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรค ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที

14  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก คัดกรองสุขภาพ และประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online)”
ณ โรงเรียนไชยะวิทยา ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานการพยาบาล  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ “ออกให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเข้มข้นของเลือด จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กพร้อมทั้งบริการตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (New Authen Code Online)” ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

10  กุมภาพันธ์ 2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

9  กุมภาพันธ์  2566 

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นายแพทย์ชัยพร อมรมุณีพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ, นางสนธยา ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางอรชร เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ และน.ส.ปมาพร เผือกแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD Clinic Plus และนำเสนอผลงาน CQI สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง “ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ของ CUP ศรีสัชนาลัย” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

9  กุมภาพันธ์  2566

ภายใต้การอำนวยการของดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ร่วม “ออกให้บริการตรวจคัดกรอง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา” เพื่อส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังและให้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การป้องกันและวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Translate »